Registrisse kantud elanikud

Keila linna, Saue valla ja Lääne-Harju valla jäätmevaldajate registrisse kantud elanikelt vastuvõetavate jäätmete nimistu koos hindadega

JäätmekoodNimetusÜhikHind km-taHind
km-ga
07 02 13Plastijäätmedm30,000,00
17 02 02Lehtklaasm30,000,00
17 05 04Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03*m30,000,00
20 03 01Sorteeritud segaolmejäätmedm329,1735,00
20 01 01Paber ja kartongm30,000,00
20 01 39Markeeritud plastm30,00 0,00
20 02 01Biolagunevad aia- ja haljastujäätmedm3 0,00 0,00
20 02 02,
20 02 03
Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmedm3 0,00 0,00
17 02 01Töödeldud puit (värvitud, lakitud jms), v.a immutatudm3 0,00 0,00
17 02 01,
20 01 38
Töötlemata puitm3 0,00 0,00
20 01 10,
20 01 11
Taaskasutuseks sobiv tekstiilm3 0,00 0,00
20 01 11Taaskasutuseks sobimatu tekstiil ja jalanõudm30,000,00
20 01 36Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21, 20 01 23 ja 20 01 35*m3 0,00 0,00
15 01 01…
15 01 07,
15 01 09
Paber- ja kartongpakendid, plastpakendid, puitpakendid, metallpakendid, komposiitpakendid, segapakendid, klaaspakendid, tekstiilpakendidm3 0,00 0,00
16 01 03Vanarehvid (8 tk)tk0,00 0,00
17 06 05*Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalidm358,3370,00
20 03 07Suurjäätmed, sh mööbel ja selle detailidm312,5015,00
17 01Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatootedm38,3310,00
17 03 02Tõrvapappm341,6750,00
17 09 04Ehitus- ja lammutusprahtm320,8325,00
20 01 08Biolagunevad köögi ja sööklajäätmedm30,000,00
20 01 35*,
20 01 36
Mittekomplektsed elektroonikaromudm329,1735,00
20 01 40Metallidm30,000,00
20 01 99Segajäätmed (markeerimata plast, autoklaasid, autode plastdetailid, autode istmed jms mitte taaskasutatavad jäätmed)m329,1735,00
Koos velgedega rehvidtk4,175,00
Tõsteteenus (operaatori abi mahalaadimisel)tk4,175,00
Jäätmetõendi väljastaminetk16,6720,00
Ohtlikud jäätmed
13 02*Mootori-, käigukasti-ja määrdeõlijäätmedkg0,000,00
15 02 02*,
15 01 10
“Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus”kg0,000,00
16 01 07*Õlifiltridkg0,000,00
16 03 06Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05*kg0,000,00
16 02 15 11*Ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetidkg0,000,00
16 06 01*Pliiakudkg0,000,00
16 07 08*Õlijäätmedkg0,000,00
Ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetidkg0,000,00
20 01 13*Lahustidkg0,000,00
20 01 14*Happedkg0,000,00
20 01 15*Leelisedkg0,000,00
20 01 17*Fotokemikaalidkg0,000,00
20 01 19*Pestitsiididkg0,000,00
20 01 21*Luminestsentslambid kg0,000,00
20 01 21*Elavhõbekg0,000,00
20 01 23*Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmedkg0,000,00
20 01 26*Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25kg0,000,00
20 01 27*Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigudkg0,000,00
20 01 29*Ohtlikke aineid sisaldavad pesuainedkg0,000,00
20 01 31*Tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimidkg0,000,00
20 01 33*Koodinumbritega 16 06 01, 16 06 02 ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid kg0,000,00
20 01 35*Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*kg0,000,00
20 01 35 04*Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*kg0,000,00
20 01 37*Ohtlikke aineid sisaldav puitkg0,000,00
20 01 95*Antibiootikumidkg0,000,00
20 01 96*Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimidkg0,000,00
20 01 97*Muid ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimidkg0,000,00
20 01 98*Sortimata ravimikogumidkg0,000,00
20 01 34Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33*kg0,000,00