Registri välised elanikud

Keila linna, Saue valla ja Lääne-Harju valla jäätmevaldajate registri välistelt elanikelt vastuvõetavate jäätmete nimistu koos hindadega

JäätmekoodNimetusÜhikHind km-taHind km-ga
07 02 13Plastijäätmedm329,1735,00
17 02 02Lehtklaasm325,0030,00
17 05 04Kivid ja pinnas, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 17 05 03*m325,0030,00
20 03 01Sorteeritud segaolmejäätmedm329,1735,00
20 01 01Paber ja kartongm30,000,00
20 01 39Markeeritud plastm325,00 30,00
20 02 01Biolagunevad aia- ja haljastujäätmedm325,0030,00
20 02 02,
20 02 03
Bioloogiliselt mittelagunevad aia- ja haljastusjäätmedm325,0030,00
17 02 01Töödeldud puit (värvitud, lakitud jms), v.a immutatudm325,0030,00
17 02 01,
20 01 38
Töötlemata puitm325,0030,00
20 01 10,
20 01 11
Taaskasutuseks sobiv tekstiilm325,0030,00
20 01 11Taaskasutuseks sobimatu tekstiil ja jalanõudm329,1735,00
20 01 36Kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21, 20 01 23 ja 20 01 35*m3 0,00 0,00
15 01 01…
15 01 07,
15 01 09
Paber- ja kartongpakendid, plastpakendid, puitpakendid, metallpakendid, komposiitpakendid, segapakendid, klaaspakendid, tekstiilpakendidm3 0,00 0,00
16 01 03Vanarehvid (8 tk)tk0,00 0,00
17 06 05*Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalidm358,3370,00
20 03 07Suurjäätmed, sh mööbel ja selle detailidm325,0030,00
17 01Betoon, tellised, plaadid ja keraamikatootedm325,0030,00
17 03 02Tõrvapappm362,5075,00
17 09 04Ehitus- ja lammutusprahtm329,1735,00
20 01 08Biolagunevad köögi ja sööklajäätmedm329,1735,00
20 01 35*,
20 01 36
Mittekomplektsed elektroonikaromudm329,1735,00
20 01 40Metallidm30,000,00
20 01 99Segajäätmed (markeerimata plast, autoklaasid, autode plastdetailid, autode istmed jms mitte taaskasutatavad jäätmed)m329,1735,00
Koos velgedega rehvidtk4,175,00
Tõsteteenus (operaatori abi mahalaadimisel)tk4,175,00
Jäätmetõendi väljastaminetk16,6720,00
Ohtlikud jäätmed
13 02*Mootori-, käigukasti-ja määrdeõlijäätmedkg0,460,55
15 02 02*,
15 01 10
“Ohtlike ainetega saastatud absorbendid, puhastuskaltsud, filtermaterjalid (sealhulgas nimistus mujal nimetamata õlifiltrid) ja kaitseriietus”kg4,805,76
16 01 07*Õlifiltridkg4,805,76
16 03 06Orgaanilised jäätmed, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 16 03 05*kg4,805,76
16 02 15 11*Ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetidkg2,503,00
16 06 01*Pliiakudkg0,000,00
16 07 08*Õlijäätmedkg1,251,50
Ohtlikke aineid sisaldavad printerite tahma-, tooneri- ja tindikassetidkg2,503,00
20 01 13*Lahustidkg5,006,00
20 01 14*Happedkg4,175,00
20 01 15*Leelisedkg4,175,00
20 01 17*Fotokemikaalidkg4,175,00
20 01 19*Pestitsiididkg4,175,00
20 01 21*Luminestsentslambid kg0,000,00
20 01 21*Elavhõbekg50,0060,00
20 01 23*Klorofluorosüsivesinikke sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud seadmedkg0,000,00
20 01 26*Õli ja rasv, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 25kg2,503,00
20 01 27*Ohtlikke aineid sisaldavad värvid, trükivärvid, liimid ja vaigudkg5,006,00
20 01 29*Ohtlikke aineid sisaldavad pesuainedkg5,006,00
20 01 31*Tsütotoksilised ja tsütostaatilised ravimidkg4,175,00
20 01 33*Koodinumbritega 16 06 01, 16 06 02 ja 16 06 03* nimetatud patareid ja akud ning sortimata patarei- ja akukogumid, mille hulgas on selliseid patareisid või akusid kg2,503,00
20 01 35*Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*kg0,000,00
20 01 35 04*Ohtlikke osi1 sisaldavad kasutuselt kõrvaldatud valgustusseadmed, mida ei ole nimetatud koodinumbritega 20 01 21* ja 20 01 23*kg0,000,00
20 01 37*Ohtlikke aineid sisaldav puitkg2,503,00
20 01 95*Antibiootikumidkg4,175,00
20 01 96*Psühhotroopse ja narkootilise toimega ravimidkg4,175,00
20 01 97*Muid ohtlikke toimeaineid sisaldavad ravimidkg4,175,00
20 01 98*Sortimata ravimikogumidkg5,006,00
20 01 34Patareid ja akud, mida ei ole nimetatud koodinumbriga 20 01 33*kg0,000,00